Algemene en leveringsvoorwaarden InteriZO

     vragen

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door InteriZO worden gedaan aan, respectievelijk gesloten met de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Onder ‘klant’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met InteriZO een overeenkomst aangaat binnen en buiten de webshop.

b. Indien de klant ook algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing indien en voor zover de toepasselijkheid van die voorwaarden door InteriZO schriftelijk is aanvaard.

c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet van toepassing zou worden verklaard, dan blijven de voorwaarden voor het overige van kracht.

2. Aanbiedingen en prijzen binnen en buiten de webshop

a. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als InteriZO gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden InteriZO niet.

b. Mocht de klant een aanbod, welke buiten de webshop om tot stand is gekomen, uit willen stellen dan kan dit beperkt. Prijzen zijn geldig tot 3 maanden na uitsteldatum.

c. Het aanbod is vrijblijvend. InteriZO is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

d. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

e. Afbeeldingen bij producten zijn een weergave of voorbeeld van de aangeboden producten. InteriZO kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

f. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

g. Alle aanbiedingen buiten de webshop van InteriZO zijn vrijblijvend. Zo een overeenkomst komt tot stand na ondertekening voor akkoord of na akkoord gegeven via mail of whatsapp. Bij mondelinge opdracht per telefoon sturen we u per mail een opdrachtbevestiging waar we graag ‘akkoord’ op horen. Mocht de opdracht tot stand komen op ons bezoekadres dan vragen we u de opdracht te ondertekenen van de door InteriZO opgestelde orderbevestiging. Voor de omvang en de verdere inhoud van de overeenkomst is de orderbevestiging van InteriZO bepalend en maatgevend. Tevens tekent u ook voor ontvangst van de Algemene en leveringsvoorwaarden.

h. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven inclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting.

i. Aanbiedingen en alle daarbij ter beschikking gestelde gegevens, zoals ontwerpen/ tekeningen/ modellen/ monsters/ beschrijvingen/afbeeldingen en dergelijke alsmede eventuele bijlage die op onze offertes betrekking hebben blijven eigendom van InteriZO en mogen zonder toestemming van InteriZO niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

j. Indien de klant de ‘opdracht op maat’ intrekt is hij verplicht de door InteriZO reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. De klant zal bij intrekken van de opdracht eveneens aan InteriZO als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van een derde van de overeengekomen prijs.

3. Betaling en ontbinding

a. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient u voorafgaande aan de levering de betaling te voldoen.

b. Voor op maat te maken artikelen kunnen we een aanbetaling van 30% van de totale prijs vragen.

c. Indien door de klant niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in lid a. wordt betaald, is de klant vanaf dat tijdstip in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Klant wordt vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt. Met een minimum van € 100,00

d. Indien de vordering op klant door InteriZO uit handen wordt gegeven ter incasso, komen alle daaraan verbonden kosten ten laste van de klant, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15 % van de vordering zal bedragen, met een minimum van € 300,-.

e. InteriZO is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeengekomen werkzaamheden voort te zetten, van de klant te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien klant daartoe niet bereid is, is InteriZO gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

f. Blijft klant in gebreke van enige op hem rustende verplichting, dan is InteriZO gerechtigd om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de klant in staat van faillissement geraakt, klant surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt, de ondercuratelestelling van klant wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van klant wordt gelegd, of bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van klant.

4. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

a. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan InteriZO bekend gemaakte vertegenwoordiger. Herroeping is niet mogelijk bij op maat gemaakte producten.

b. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan InteriZO retourneren, conform de door InteriZO verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

c. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan InteriZO. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het sturen van een mail. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

d. Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan InteriZO heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5. Kosten in geval van herroeping

a. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending  en de kosten die eerder gemaakt zijn van eventuele bezorging voor zijn rekening.

b. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal InteriZO dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door InteriZO of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

6. Uitsluiting herroepingsrecht

a. InteriZO kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 1 tot en met 5. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien InteriZO dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

b. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

– die door InteriZO tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop InteriZO geen invloed heeft;

7. Levering en Eigendoms-voorbehoud

a. Levering geschiedt op het moment dat de goederen door InteriZO bij de klant zijn binnengebracht, of, bij levering ‘af fabriek’ , wanneer de goederen de bedrijfsruimte van InteriZO verlaten. De klant draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering heeft plaatsgevonden.

b. Mocht er na levering bij het plaatsen van de meubels of het ophangen van een lamp door de klant zelf of bij derden moeilijkheden ontstaan; dan is InteriZO hier niet aansprakelijk voor.

c. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van InteriZO tot aan het moment waarop de klant voor alle vorderingen uit enige met InteriZO gesloten overeenkomst volledig is gekweten.

d. Het is de klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InteriZO, verboden daden van beschikking (daaronder het verbinden ten behoeve van derden door bijvoorbeeld verpanding) te verrichten met betrekking tot door InteriZO verkochte en geleverde goederen, zolang de klant niet aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

e. Doorverkoop van door InteriZO verkochte en geleverde goederen is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InteriZO.

f. Alle goederen kunnen, ongeacht de staat waarin deze verkeren of de wijze waarop zij verwerkt zijn, terstond door InteriZO teruggevorderd c.q. teruggenomen worden indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of InteriZO aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

g. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen na terugname blijkt te hebben.

8. Garantie

De garantietermijn betreft 1 jaar.

De garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zal InteriZO, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige product vervangen, het product terugnemen en de klant crediteren voor de prijs van het desbetreffende product zonder dat de klant daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

De garantie geldt niet indien:

– De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van InteriZO en/of op de verpakking behandeld zijn;

– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

– het product aan derden is overgedragen;

– InteriZO de producten/goederen geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en InteriZO zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van garantie;

– InteriZO bij de vervaardiging van het product/goed grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de klant heeft gebruikt;

– het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of

– de klant niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens InteriZO is nagekomen.

– Ons hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen de 8% en 12%. Hierdoor zijn onze producten geschikt voor verwarmde ruimtes. Aangezien het gaat om houten meubels, wijzen wij u erop dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

Hout zal weinig werken wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte redelijk gelijk blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit uw meubel bestaat.

U dient er rekening mee te houden dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg het krimpen van de houten delen, waardoor het hout kan gaan werken. In dat geval kan een luchtbevochtiger in combinatie met een hygrometer een afdoende oplossing bieden.

Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van 10% en in de zomer een stijging van 10%, is voor uw tafels een gezond leefklimaat.

Gegronde klachten:

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

– onredelijk gebruik

– gebruik voor commerciële doeleinden

– onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden

– door professioneel gebruik

– het werken van hout

– kromtrekken van hout

Ook normale slijtage valt niet onder deze garantie. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Bij verkeerd gebruik zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.

Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

9. Overmacht

a. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van InteriZO opgeschort. Indien de periode van overmacht waarin nakoming van de verplichtingen door InteriZO niet mogelijk is, langer duurt dan 4 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

b. Indien InteriZO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

10. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies alsmede voor de daaruit voortvloeiende schade, is uitgesloten tenzij klant aantoont dat de schade is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld.

b. InteriZO is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade als rechtstreeks gevolg van fouten, die door InteriZO of haar personeel bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt, indien en voor zover deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld.

c. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van InteriZO beperkt tot het bedrag dat aan InteriZO wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. Indien de verzekeraar van InteriZO om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkering of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van InteriZO hoe dan ook worden beperkt tot het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst, of – indien in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen – in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van InteriZO meer bedragen dan € 500,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

d. Aansprakelijkheid van InteriZO voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

e. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens InteriZO verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De klant dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan InteriZO te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de klant vervalt.

f. Indien de zaken niet door InteriZO zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van InteriZO jegens de klant in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van InteriZO jegens InteriZO aansprakelijk zal zijn.

g. InteriZO spant zich in de producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de klant te leveren. Elke aansprakelijkheid van InteriZO voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van InteriZO.

h. Klant is gehouden InteriZO te vrijwaren van aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden waaronder begrepen regresacties van verzekeringsmaatschappijen.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

a. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen tussen InteriZO en de klant worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland, onverminderd het recht van InteriZO om de klant voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats te dagvaarden.

Menu
Shop
Chat openen
Heb je een vraag? Stel hem via WhatsApp!
Hoi,
Heb je een vraag? Stel hem via WhatsApp!